Privacybeleid op grond van de artikelen 13 en 14 van verordening (eu) 2016/679

De Verwerkingsverantwoordelijke van gegevens die door gebruikers worden verstrekt, is Camozzi Automation B.V., met statutaire zetel aan De Vijf Boeken 1A, 2911 BL, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Als Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, op grond van en met het oog op verordening (EU) 2016/679 (hierna de 'AVG'), wil Camozzi Automation B.V. u hierbij informeren dat deze verordening voorziet in de bescherming van betrokkenen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, en dat die verwerking wordt verricht op basis van juistheid, rechtmatigheid, transparantie en de bescherming van uw privacy en rechten.

De persoonsgegevens die u verstrekt, worden verwerkt overeenkomstig de wettelijke bepalingen in genoemde verordening en de daarin neergelegde geheimhoudingsverplichtingen.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking: de gegevens die u verstrekt, worden verwerkt voor marketingdoeleinden en reclameactiviteiten en om u te informeren over nieuws, evenementen en speciale aanbiedingen die betrekking hebben op de Verwerkingsverantwoordelijke en andere vennootschappen in dezelfde groep. 

Het verstrekken van persoonsgegevens is optioneel; als u deze gegevens niet verstrekt, kan de Verwerkingsverantwoordelijke uw verzoek met het oog op de hierboven genoemde doeleinden onmogelijk verwerken.

2. Gegevensverwerkingsmethode: uw persoonsgegevens kunnen met handmatige en/of elektronische middelen worden verwerkt. 

Alle verwerking vindt plaats in overeenstemming met de in de artikelen 6 en 32 van de AVG genoemde methodes en met gebruik van passende beveiligingsmaatregelen.

3. Bekendmaking: uw gegevens worden enkel verwerkt door personeel dat uitdrukkelijk door de Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd is, door derden, of door vennootschappen uit dezelfde groep, om aan de hierboven genoemde doeleinden te voldoen. Uw gegevens kunnen naar het buitenland (niet-EU-landen) worden doorgegeven op grond van door u ingediende verzoeken indien er vennootschappen uit de groep met hoofdkantoor buiten de EU bij de doeleinden betrokken zijn.

4. Bewaringstermijn: de gegevens worden verwerkt gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de in dit verzoek genoemde doeleinden, onverminderd de rechten van de betrokkene en hoe dan ook niet langer dan 36 maanden nadat ze zijn verzameld.

5. Verwerkingsverantwoordelijke: de Verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens is Camozzi Automation B.V., met statutaire zetel aan De Vijf Boeken 1A, 2911 BL, Nieuwerkerk aan den IJssel.

6. Rechten van de betrokkenen: Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkte gegevens; zo hebben gebruikers op grond van de artikelen 15 tot en met 21 van de AVG het recht om:

  • persoonsgegevens in te zien
  • persoonsgegevens te controleren en om rectificatie te verzoeken
  • verwijdering (of wissing) van persoonsgegevens te verkrijgen
  • beperking van de verwerking van persoonsgegevens te verkrijgen
  • overdraagbaarheid van persoonsgegevens te verkrijgen
  • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking
  • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens) of een rechtsvordering in te stellen.

7. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Gebruikers kunnen hun rechten op elk moment uitoefenen door:

  • een e-mail te sturen naar: privacy@camozzi.nl
  • een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar: Camozzi Automation B.V., De Vijf Boeken 1A, 2911 BL, Nieuwerkerk aan den IJssel.